Input:

Ločeni računovodski izkazi (MRS 27)

1.1.2019, Vir: EUR-Lex

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARD 27

Ločeni računovodski izkazi

CILJ

1 Cilj tega standarda je določiti zahteve v zvezi z obračunavanjem in razkrivanjem za finančne naložbe v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja, kadar podjetje pripravlja ločene računovodske izkaze.

PODROČJE UPORABE

2   Ta standard se mora uporabljati pri obračunavanju finančnih naložb v odvisna podjetja, skupne podvige in pridružena podjetja, če se podjetje odloči, da bo predstavilo ločene računovodske izkaze, ali mora to storiti v skladu s predpisi v posamezni državi.

3 Ta standard ne določa, katera podjetja naj izdelajo ločene računovodske izkaze. Uporablja se, kadar podjetje pripravlja ločene računovodske izkaze, ki so skladni z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

OPREDELITVE POJMOV

4   V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

▼M50

▼M32

Konsolidirani računovodski izkazi so računovodski izkazi skupine, v katerih so sredstva, obveznosti, lastniški kapital, prihodki, odhodki in denarni tokovi obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij predstavljeni kot izkazi ene gospodarske celote.

▼M50

Ločeni računovodski izkazi so izkazi, ki jih predloži podjetje in v katerih se lahko v skladu z zahtevami tega standarda odloči, da svoje finančne naložbe v odvisnih podjetjih, skupnih podvigih in pridruženih podjetjih obračunava po nabavni vrednosti, v skladu z MSRP 9 Finančni instrumenti, ali po kapitalski metodi, kot je opisana v MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige.

5 Naslednji izrazi so opredeljeni v Prilogi A k MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi, Prilogi A k MSRP 11 Skupni aranžmaji in 3. členu MRS 28:

 pridruženo podjetje

 kapitalska metoda

▼M38

 skupina

 naložbeno podjetje

 skupno obvladovanje

▼M32

 skupni podvig

 sopodvižnik

 obvladujoče podjetje

 pomemben vpliv

 odvisno podjetje.

▼M50

6 Ločeni računovodski izkazi so izkazi, predloženi poleg konsolidiranih računovodskih izkazov ali poleg računovodskih izkazov naložbenika, ki nima finančnih naložb v odvisnih podjetjih, ampak v pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, v katerih morajo biti v skladu z MRS 28 naložbe v pridružena podjetja ali skupne podvige obračunane po kapitalski metodi, razen v okoliščinah iz 8.–8.A člena.

7 Računovodski izkazi podjetja, ki nima odvisnega ali pridruženega podjetja ali sopodvižnikovega deleža v skupnem podvigu, niso ločeni računovodski izkazi.

▼M32

8 Podjetje, ki je izvzeto v skladu s 4.(a)


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih